WA vs Hampton playoffs (1 of 189)WA vs Hampton playoffs (2 of 189)WA vs Hampton playoffs (3 of 189)WA vs Hampton playoffs (4 of 189)WA vs Hampton playoffs (5 of 189)WA vs Hampton playoffs (6 of 189)WA vs Hampton playoffs (7 of 189)WA vs Hampton playoffs (8 of 189)WA vs Hampton playoffs (9 of 189)WA vs Hampton playoffs (10 of 189)WA vs Hampton playoffs (11 of 189)WA vs Hampton playoffs (12 of 189)WA vs Hampton playoffs (13 of 189)WA vs Hampton playoffs (14 of 189)WA vs Hampton playoffs (15 of 189)WA vs Hampton playoffs (16 of 189)WA vs Hampton playoffs (17 of 189)WA vs Hampton playoffs (18 of 189)WA vs Hampton playoffs (19 of 189)WA vs Hampton playoffs (20 of 189)