Varsity Hockey vs South Fayette (1 of 171)Varsity Hockey vs South Fayette (2 of 171)Varsity Hockey vs South Fayette (3 of 171)Varsity Hockey vs South Fayette (4 of 171)Varsity Hockey vs South Fayette (5 of 171)Varsity Hockey vs South Fayette (6 of 171)Varsity Hockey vs South Fayette (7 of 171)Varsity Hockey vs South Fayette (8 of 171)Varsity Hockey vs South Fayette (9 of 171)Varsity Hockey vs South Fayette (10 of 171)Varsity Hockey vs South Fayette (11 of 171)Varsity Hockey vs South Fayette (12 of 171)Varsity Hockey vs South Fayette (13 of 171)Varsity Hockey vs South Fayette (14 of 171)Varsity Hockey vs South Fayette (15 of 171)Varsity Hockey vs South Fayette (16 of 171)Varsity Hockey vs South Fayette (17 of 171)Varsity Hockey vs South Fayette (18 of 171)Varsity Hockey vs South Fayette (19 of 171)Varsity Hockey vs South Fayette (20 of 171)